Antikvariat Glavan / 01 476 31 60 / 031 724 580 / info@antikvariat-glavan.si

PRAVILA JAVNE DRAŽBE

  1. Z udeležbo na javni dražbi vsak udeleženec izrecno pristaja na ta pravila.

  2. Javno dražbo antikvarnih predmetov organizira Antikvariat Glavan, Trg republike 2 v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: dražitelj).
 
 3. Dražitelj imenuje dražbeno komisijo in vodjo dražbe, ki je tudi pooblaščeni izklicatelj (licitator). Vodja dražbe ima poslovno pooblastilo za pripravo in izvedbo dražbe in s tem povezano sklepanje poslov. Njegove odločitve nadzoruje dražbena komisija.

 4. Dražitelj v razpisu javne dražbe določi datum, kraj in predmet javne dražbe, čas pred njo za ogled dražbenih predmetov, izklicne cene in druge podatke v zvezi z javno dražbo.

 5. Na dražbi je možno sodelovati:
 
a. Osebno,
  ob upoštevanju vseh zdravstvenih pogojev, ki bodo veljali v tistem času. Oseba, ki pogojev ne bo izpolnjevala, ne bo mogla vstopiti v dražbeni prostor. Kolikor je mogoče, dražitelj skrbi za anonimnost udeležencev javne dražbe. Vsak udeleženec javne dražbe dobi svojo številko, ki jo uporabi kot svojo označbo v dražbenem postopku.
 
b. S pisno ponudbo,
  ki jo lahko oddate na naš elektronski naslov ali osebno v trgovini. Upoštevali bomo lahko le pisne ponudbe, ki bodo oddane do 12. ure na dan dražbe.
 c. Preko telefona,
  Prijavo lahko oddate na naš elektronski naslov ali osebno v trgovini. Ob tem navedete tudi za katere predmete vas zanima sodelovanje na telefonski dražbi. Poklicali vas bomo nekaj številk pred vašim izbranim predmetom in boste lahko s telefonskim licitiranjem sodelovali na dražbi. Klici se bodo snemali. Upoštevali bomo lahko le tiste prijave za telefonsko sodelovanje, ki bodo oddane najkasneje do 12. ure na dan dražbe.

 6. Udeleženci javne dražbe imajo pravico in dolžnost, da pred dražbo v času ogledov na običajen način pregledajo dražbene predmete. Odgovornost dražitelja za podatke v zvezi z dražbenimi predmeti (v katalogih, vabilih ali drugih objavah) ter za stvarne in pravne napake dražbenih predmetov je v celoti izključena.

 7. Izklicne cene za dražbene predmete so določene v evrih, z že upoštevanim davkom na dodano vrednost. Višina dviga cene pri licitiranju je diskrecijska pravica vodje dražbe.

 8. Dražbeni predmet se šteje za izklican in prodan ter se izroči tistemu udeležencu javne dražbe, ki v postopku dražbe ponudi najvišjo kupnino in pod pogojem, da je to kupnino v celoti plačal dražitelju.

 9. Predmetov na dan dražbe ne bo moč prevzeti. Prevzem bo možen naslednji dan v trgovini Antikvariata Glavan. Kupec je dolžan plačati in prevzeti izklicane predmete najkasneje v sedmih dneh po zaključku javne dražbe na sedežu dražitelja. Mogoče je plačilo z gotovino ali plačilnimi karticami. Pravne osebe plačajo na podlagi izstavljenega računa. Če kupec zamudi rok plačila, lahko dražitelj prosto razpolaga s predmetom dražbe.

 10. Zoper odločitve vodje dražbe je možen ugovor na dražbeno komisijo. Rok za ugovor je takoj po zaključku dražbe, najkasneje pa pol ure po tem dogodku. Dražbena komisija mora o ugovoru odločiti v eni uri po prejemu ugovora, njena odločitev pa je v okviru dražbenega postopka dokončna.

 11. Prodaje na javni dražbi ni mogoče izpodbijati iz naslova čezmernega prikrajšanja.

 12. Kupec, ki ne izpolni svojih obveznosti, odškodninsko odgovarja dražitelju.

 13. Za pravna razmerja v zvezi z javno dražbo se uporabi pravo Republike Slovenije, za vse spore je pristojno sodišče v Ljubljani. 


                   
 
STRINJAM SE S PRAVILI DRAŽBE